โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 9 2 3 1 4 33
ร้อยละ 17.31 % 3.85 % 5.77 % 1.92 % 7.69 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 6 10 7 14 14 128
ร้อยละ 3.35 % 5.59 % 3.91 % 7.82 % 7.82 % 71.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 1 1 8 7 4 62
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 9.64 % 8.43 % 4.82 % 74.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 16 13 18 22 22 223
ร้อยละ 5.10 % 4.14 % 5.73 % 7.01 % 7.01 % 71.02 %

231 : 15 , 12 , 10 , 15 , 18 , 161...6.49 , 5.19 , 4.33 , 6.49 , 7.79 , 69.70 = 70 : 30.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98%

Powered By www.thaieducation.net