โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 10 3 10 3 3 23
ร้อยละ 19.23 % 5.77 % 19.23 % 5.77 % 5.77 % 44.23 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 12 21 28 6 9 103
ร้อยละ 6.70 % 11.73 % 15.64 % 3.35 % 5.03 % 57.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 3 3 5 2 5 65
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 6.02 % 2.41 % 6.02 % 78.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 25 27 43 11 17 191
ร้อยละ 7.96 % 8.60 % 13.69 % 3.50 % 5.41 % 60.83 %

231 : 22 , 24 , 38 , 9 , 12 , 126...9.52 , 10.39 , 16.45 , 3.90 , 5.19 , 54.55 = 105 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17%

Powered By www.thaieducation.net