โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 18
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 98.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 86
ร้อยละ 3.26 % 2.17 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %

92 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 86...3.26 , 2.17 , 1.09 , 0.00 , 0.00 , 93.48 = 6 : 6.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52%

Powered By www.thaieducation.net