โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 1 1 0 1 11
ร้อยละ 22.22 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 6 1 6 1 0 35
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 12.24 % 2.04 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 10 2 7 1 1 46
ร้อยละ 14.93 % 2.99 % 10.45 % 1.49 % 1.49 % 68.66 %

67 : 10 , 2 , 7 , 1 , 1 , 46...14.93 , 2.99 , 10.45 , 1.49 , 1.49 , 68.66 = 21 : 31.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34%

Powered By www.thaieducation.net