โรงเรียนบ้านร่องแมด (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 0 7 4 0 38
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 13.73 % 7.84 % 0.00 % 74.51 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 12 5 17 8 1 52
ร้อยละ 12.63 % 5.26 % 17.89 % 8.42 % 1.05 % 54.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 14 5 24 12 1 90
ร้อยละ 9.59 % 3.42 % 16.44 % 8.22 % 0.68 % 61.64 %

146 : 14 , 5 , 24 , 12 , 1 , 90...9.59 , 3.42 , 16.44 , 8.22 , 0.68 , 61.64 = 56 : 38.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36%

Powered By www.thaieducation.net