โรงเรียนบ้านร่องแมด (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 7 4 0 37
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 13.46 % 7.69 % 0.00 % 71.15 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 12 5 17 8 1 52
ร้อยละ 12.63 % 5.26 % 17.89 % 8.42 % 1.05 % 54.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 14 7 24 12 1 89
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 16.33 % 8.16 % 0.68 % 60.54 %

147 : 14 , 7 , 24 , 12 , 1 , 89...9.52 , 4.76 , 16.33 , 8.16 , 0.68 , 60.54 = 58 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46%

Powered By www.thaieducation.net