โรงเรียนบ้านจุน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 2
ร้อยละ 27.27 % 27.27 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 18.18 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 3 1 13 0 0 91
ร้อยละ 2.78 % 0.93 % 12.04 % 0.00 % 0.00 % 84.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 6 4 13 3 0 93
ร้อยละ 5.04 % 3.36 % 10.92 % 2.52 % 0.00 % 78.15 %

119 : 6 , 4 , 13 , 3 , 0 , 93...5.04 , 3.36 , 10.92 , 2.52 , 0.00 , 78.15 = 26 : 21.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net