โรงเรียนบ้านจุน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 3 0 2 0 4
ร้อยละ 10.00 % 30.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 1 11 1 0 84
ร้อยละ 8.49 % 0.94 % 10.38 % 0.94 % 0.00 % 79.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 10 4 11 3 0 88
ร้อยละ 8.62 % 3.45 % 9.48 % 2.59 % 0.00 % 75.86 %

116 : 10 , 4 , 11 , 3 , 0 , 88...8.62 , 3.45 , 9.48 , 2.59 , 0.00 , 75.86 = 28 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net