โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 1 1 6 1 1 43
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 11.32 % 1.89 % 1.89 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 26
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 2 1 14 1 1 73
ร้อยละ 2.17 % 1.09 % 15.22 % 1.09 % 1.09 % 79.35 %

59 : 1 , 1 , 8 , 1 , 1 , 47...1.69 , 1.69 , 13.56 , 1.69 , 1.69 , 79.66 = 12 : 20.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65%

Powered By www.thaieducation.net