โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 41
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 22
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 9 0 16 0 0 67
ร้อยละ 9.78 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 72.83 %

59 : 5 , 0 , 9 , 0 , 0 , 45...8.47 , 0.00 , 15.25 , 0.00 , 0.00 , 76.27 = 14 : 23.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17%

Powered By www.thaieducation.net