โรงเรียนบ้านร่าปู (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 31
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 8 0 10 0 2 108
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 7.81 % 0.00 % 1.56 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 45
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 14 0 13 2 2 184
ร้อยละ 6.51 % 0.00 % 6.05 % 0.93 % 0.93 % 85.58 %

163 : 10 , 0 , 10 , 2 , 2 , 139...6.13 , 0.00 , 6.13 , 1.23 , 1.23 , 85.28 = 24 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42%

Powered By www.thaieducation.net