โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
263
จำนวน(คน) 23 15 41 17 0 167
ร้อยละ 8.75 % 5.70 % 15.59 % 6.46 % 0.00 % 63.50 %
ระดับประถมศึกษา
859
จำนวน(คน) 76 63 151 70 0 499
ร้อยละ 8.85 % 7.33 % 17.58 % 8.15 % 0.00 % 58.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1122 คน
จำนวน(คน) 99 78 192 87 0 666
ร้อยละ 8.82 % 6.95 % 17.11 % 7.75 % 0.00 % 59.36 %

1122 : 99 , 78 , 192 , 87 , 0 , 666...8.82 , 6.95 , 17.11 , 7.75 , 0.00 , 59.36 = 456 : 40.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 456 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64%

Powered By www.thaieducation.net