โรงเรียนบ้านร่าหมาด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 38
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 7 7 6 6 2 118
ร้อยละ 4.79 % 4.79 % 4.11 % 4.11 % 1.37 % 80.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 10 8 8 6 2 156
ร้อยละ 5.26 % 4.21 % 4.21 % 3.16 % 1.05 % 82.11 %

190 : 10 , 8 , 8 , 6 , 2 , 156...5.26 , 4.21 , 4.21 , 3.16 , 1.05 , 82.11 = 34 : 17.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89%

Powered By www.thaieducation.net