โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 0 0 0 2 22
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 0 0 0 13 52
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.12 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 7 0 0 0 15 74
ร้อยละ 7.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.63 % 77.08 %

96 : 7 , 0 , 0 , 0 , 15 , 74...7.29 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 15.63 , 77.08 = 22 : 22.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net