โรงเรียนบ้านเขาดิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 1.39 % 1.39 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 3 4 15 1 0 191
ร้อยละ 1.40 % 1.87 % 7.01 % 0.47 % 0.00 % 89.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 98.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 3 5 17 1 0 323
ร้อยละ 0.86 % 1.43 % 4.87 % 0.29 % 0.00 % 92.55 %

286 : 3 , 5 , 16 , 1 , 0 , 261...1.05 , 1.75 , 5.59 , 0.35 , 0.00 , 91.26 = 25 : 8.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45%

Powered By www.thaieducation.net