โรงเรียนบ้านเขาดิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 1.39 % 1.39 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 4 5 16 1 0 188
ร้อยละ 1.87 % 2.34 % 7.48 % 0.47 % 0.00 % 87.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 98.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 4 6 18 1 0 320
ร้อยละ 1.15 % 1.72 % 5.16 % 0.29 % 0.00 % 91.69 %

286 : 4 , 6 , 17 , 1 , 0 , 258...1.40 , 2.10 , 5.94 , 0.35 , 0.00 , 90.21 = 28 : 9.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31%

Powered By www.thaieducation.net