โรงเรียนบ้านเขาดิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 5 6 18 1 0 185
ร้อยละ 2.33 % 2.79 % 8.37 % 0.47 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 96.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 5 8 22 1 0 316
ร้อยละ 1.42 % 2.27 % 6.25 % 0.28 % 0.00 % 89.77 %

289 : 5 , 8 , 20 , 1 , 0 , 255...1.73 , 2.77 , 6.92 , 0.35 , 0.00 , 88.24 = 34 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23%

Powered By www.thaieducation.net