โรงเรียนบ้านเขาดิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 3.90 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 6 8 19 1 0 183
ร้อยละ 2.76 % 3.69 % 8.76 % 0.46 % 0.00 % 84.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.56 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 92.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 358 คน
จำนวน(คน) 6 12 26 1 0 313
ร้อยละ 1.68 % 3.35 % 7.26 % 0.28 % 0.00 % 87.43 %

294 : 6 , 11 , 22 , 1 , 0 , 254...2.04 , 3.74 , 7.48 , 0.34 , 0.00 , 86.39 = 40 : 13.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 358 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57%

Powered By www.thaieducation.net