โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 5 1 0 0 28
ร้อยละ 12.82 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 11 9 4 9 0 84
ร้อยละ 9.40 % 7.69 % 3.42 % 7.69 % 0.00 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 16 14 5 9 0 112
ร้อยละ 10.26 % 8.97 % 3.21 % 5.77 % 0.00 % 71.79 %

156 : 16 , 14 , 5 , 9 , 0 , 112...10.26 , 8.97 , 3.21 , 5.77 , 0.00 , 71.79 = 44 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net