โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 34
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 6 7 0 0 101
ร้อยละ 4.20 % 5.04 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 84.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 9 6 8 0 0 135
ร้อยละ 5.70 % 3.80 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 85.44 %

158 : 9 , 6 , 8 , 0 , 0 , 135...5.70 , 3.80 , 5.06 , 0.00 , 0.00 , 85.44 = 23 : 14.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net