โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 5 5 6 4 3 68
ร้อยละ 5.49 % 5.49 % 6.59 % 4.40 % 3.30 % 74.73 %
ระดับประถมศึกษา
341
จำนวน(คน) 10 8 7 6 6 304
ร้อยละ 2.93 % 2.35 % 2.05 % 1.76 % 1.76 % 89.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 3 2 7 4 4 147
ร้อยละ 1.80 % 1.20 % 4.19 % 2.40 % 2.40 % 88.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 599 คน
จำนวน(คน) 18 15 20 14 13 519
ร้อยละ 3.01 % 2.50 % 3.34 % 2.34 % 2.17 % 86.64 %

432 : 15 , 13 , 13 , 10 , 9 , 372...3.47 , 3.01 , 3.01 , 2.31 , 2.08 , 86.11 = 60 : 13.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 599 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 13.36%

Powered By www.thaieducation.net