โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 5 5 7 3 4 65
ร้อยละ 5.62 % 5.62 % 7.87 % 3.37 % 4.49 % 73.03 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 15 13 16 11 6 282
ร้อยละ 4.37 % 3.79 % 4.66 % 3.21 % 1.75 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 11 6 20 6 7 120
ร้อยละ 6.47 % 3.53 % 11.76 % 3.53 % 4.12 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 602 คน
จำนวน(คน) 31 24 43 20 17 467
ร้อยละ 5.15 % 3.99 % 7.14 % 3.32 % 2.82 % 77.57 %

432 : 20 , 18 , 23 , 14 , 10 , 347...4.63 , 4.17 , 5.32 , 3.24 , 2.31 , 80.32 = 85 : 19.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 602 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 22.43%

Powered By www.thaieducation.net