โรงเรียนบ้านโคกคา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 4 4 0 0 44
ร้อยละ 1.89 % 7.55 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 130
ร้อยละ 2.14 % 2.86 % 2.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 4 8 7 0 0 174
ร้อยละ 2.07 % 4.15 % 3.63 % 0.00 % 0.00 % 90.16 %

193 : 4 , 8 , 7 , 0 , 0 , 174...2.07 , 4.15 , 3.63 , 0.00 , 0.00 , 90.16 = 19 : 9.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84%

Powered By www.thaieducation.net