โรงเรียนบ้านโคกคา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 42
ร้อยละ 3.77 % 7.55 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 129
ร้อยละ 2.14 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 92.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 5 8 9 0 0 171
ร้อยละ 2.59 % 4.15 % 4.66 % 0.00 % 0.00 % 88.60 %

193 : 5 , 8 , 9 , 0 , 0 , 171...2.59 , 4.15 , 4.66 , 0.00 , 0.00 , 88.60 = 22 : 11.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40%

Powered By www.thaieducation.net