โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 0 20 3 0 1 86
ร้อยละ 0.00 % 18.18 % 2.73 % 0.00 % 0.91 % 78.18 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 5 32 9 3 2 256
ร้อยละ 1.63 % 10.42 % 2.93 % 0.98 % 0.65 % 83.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 3.80 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 92.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 496 คน
จำนวน(คน) 5 55 15 3 3 415
ร้อยละ 1.01 % 11.09 % 3.02 % 0.60 % 0.60 % 83.67 %

417 : 5 , 52 , 12 , 3 , 3 , 342...1.20 , 12.47 , 2.88 , 0.72 , 0.72 , 82.01 = 75 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 496 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33%

Powered By www.thaieducation.net