โรงเรียนบ้านสบมาง (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 4 2 6 5 9
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 7.14 % 21.43 % 17.86 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 1 18 19 20 30 39
ร้อยละ 0.79 % 14.17 % 14.96 % 15.75 % 23.62 % 30.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 4 5 4 7 25
ร้อยละ 0.00 % 8.89 % 11.11 % 8.89 % 15.56 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 3 26 26 30 42 73
ร้อยละ 1.50 % 13.00 % 13.00 % 15.00 % 21.00 % 36.50 %

155 : 3 , 22 , 21 , 26 , 35 , 48...1.94 , 14.19 , 13.55 , 16.77 , 22.58 , 30.97 = 107 : 69.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50%

Powered By www.thaieducation.net