โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 19
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 27
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %

38 : 3 , 3 , 5 , 0 , 0 , 27...7.89 , 7.89 , 13.16 , 0.00 , 0.00 , 71.05 = 11 : 28.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net