โรงเรียนบ้านควนกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 11 3 3 0 0 32
ร้อยละ 22.45 % 6.12 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 65.31 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 6 2 11 0 1 74
ร้อยละ 6.38 % 2.13 % 11.70 % 0.00 % 1.06 % 78.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 17 5 14 0 1 106
ร้อยละ 11.89 % 3.50 % 9.79 % 0.00 % 0.70 % 74.13 %

143 : 17 , 5 , 14 , 0 , 1 , 106...11.89 , 3.50 , 9.79 , 0.00 , 0.70 , 74.13 = 37 : 25.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87%

Powered By www.thaieducation.net