โรงเรียนบ้านควนกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 6 2 1 0 33
ร้อยละ 16.00 % 12.00 % 4.00 % 2.00 % 0.00 % 66.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 2 12 0 0 75
ร้อยละ 3.26 % 2.17 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 81.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 11 8 14 1 0 108
ร้อยละ 7.75 % 5.63 % 9.86 % 0.70 % 0.00 % 76.06 %

142 : 11 , 8 , 14 , 1 , 0 , 108...7.75 , 5.63 , 9.86 , 0.70 , 0.00 , 76.06 = 34 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

Powered By www.thaieducation.net