โรงเรียนบ้านควนกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 8 2 2 0 32
ร้อยละ 12.00 % 16.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 4 12 0 0 73
ร้อยละ 3.26 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 9 12 14 2 0 105
ร้อยละ 6.34 % 8.45 % 9.86 % 1.41 % 0.00 % 73.94 %

142 : 9 , 12 , 14 , 2 , 0 , 105...6.34 , 8.45 , 9.86 , 1.41 , 0.00 , 73.94 = 37 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06%

Powered By www.thaieducation.net