โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 0 3 1 6
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 23.08 % 7.69 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
17
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 3
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 11.76 % 23.53 % 23.53 % 17.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 4 3 2 7 5 9
ร้อยละ 13.33 % 10.00 % 6.67 % 23.33 % 16.67 % 30.00 %

30 : 4 , 3 , 2 , 7 , 5 , 9...13.33 , 10.00 , 6.67 , 23.33 , 16.67 , 30.00 = 21 : 70.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00%

Powered By www.thaieducation.net