โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 10 0 3 10 3 16
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 7.14 % 23.81 % 7.14 % 38.10 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 24 2 3 26 5 36
ร้อยละ 25.00 % 2.08 % 3.13 % 27.08 % 5.21 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 2.86 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 34 2 7 36 9 85
ร้อยละ 19.65 % 1.16 % 4.05 % 20.81 % 5.20 % 49.13 %

138 : 34 , 2 , 6 , 36 , 8 , 52...24.64 , 1.45 , 4.35 , 26.09 , 5.80 , 37.68 = 86 : 62.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87%

Powered By www.thaieducation.net