โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 16
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 1 5 5 1 0 60
ร้อยละ 1.39 % 6.94 % 6.94 % 1.39 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 2 4 5 0 53
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 5.97 % 7.46 % 0.00 % 79.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 5 7 10 8 0 129
ร้อยละ 3.14 % 4.40 % 6.29 % 5.03 % 0.00 % 81.13 %

92 : 2 , 5 , 6 , 3 , 0 , 76...2.17 , 5.43 , 6.52 , 3.26 , 0.00 , 82.61 = 16 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net