โรงเรียนบ้านเวียงสอง (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 2 2 1 0 14
ร้อยละ 20.83 % 8.33 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 4 9 0 0 57
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 77.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 9 6 11 1 0 71
ร้อยละ 9.18 % 6.12 % 11.22 % 1.02 % 0.00 % 72.45 %

98 : 9 , 6 , 11 , 1 , 0 , 71...9.18 , 6.12 , 11.22 , 1.02 , 0.00 , 72.45 = 27 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net