โรงเรียนแสนทองวิทยา (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 8
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 90
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 40
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 138
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.52 %

103 : 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 98...4.85 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 95.15 = 5 : 4.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48%

Powered By www.thaieducation.net