โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 4 2 0 36
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 8.51 % 4.26 % 0.00 % 76.60 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 9 15 7 9 0 93
ร้อยละ 6.77 % 11.28 % 5.26 % 6.77 % 0.00 % 69.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 11 18 11 11 0 129
ร้อยละ 6.11 % 10.00 % 6.11 % 6.11 % 0.00 % 71.67 %

180 : 11 , 18 , 11 , 11 , 0 , 129...6.11 , 10.00 , 6.11 , 6.11 , 0.00 , 71.67 = 51 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net