โรงเรียนสกาดพัฒนา (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 4 2 2 20
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 12.12 % 6.06 % 6.06 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 7 4 12 2 2 107
ร้อยละ 5.22 % 2.99 % 8.96 % 1.49 % 1.49 % 79.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 55
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 13 8 22 4 4 182
ร้อยละ 5.58 % 3.43 % 9.44 % 1.72 % 1.72 % 78.11 %

167 : 10 , 6 , 16 , 4 , 4 , 127...5.99 , 3.59 , 9.58 , 2.40 , 2.40 , 76.05 = 40 : 23.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89%

Powered By www.thaieducation.net