โรงเรียนสกาดพัฒนา (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 2 3 2 1 21
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 4 5 14 2 3 106
ร้อยละ 2.99 % 3.73 % 10.45 % 1.49 % 2.24 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 53
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 11 9 26 4 4 180
ร้อยละ 4.70 % 3.85 % 11.11 % 1.71 % 1.71 % 76.92 %

167 : 8 , 7 , 17 , 4 , 4 , 127...4.79 , 4.19 , 10.18 , 2.40 , 2.40 , 76.05 = 40 : 23.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net