โรงเรียนบ้านดอยงาม (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 1 0 2 0 21
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 45
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 7 2 1 3 0 66
ร้อยละ 8.86 % 2.53 % 1.27 % 3.80 % 0.00 % 83.54 %

79 : 7 , 2 , 1 , 3 , 0 , 66...8.86 , 2.53 , 1.27 , 3.80 , 0.00 , 83.54 = 13 : 16.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net