โรงเรียนบ้านห้วยสาร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 8 4 1 0 32
ร้อยละ 4.26 % 17.02 % 8.51 % 2.13 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 9 13 15 0 4 82
ร้อยละ 7.32 % 10.57 % 12.20 % 0.00 % 3.25 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
170
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 170
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 11 21 19 1 4 284
ร้อยละ 3.24 % 6.18 % 5.59 % 0.29 % 1.18 % 83.53 %

170 : 11 , 21 , 19 , 1 , 4 , 114...6.47 , 12.35 , 11.18 , 0.59 , 2.35 , 67.06 = 56 : 32.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47%

Powered By www.thaieducation.net