โรงเรียนบ้านห้วยสาร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 8 4 1 0 28
ร้อยละ 4.65 % 18.60 % 9.30 % 2.33 % 0.00 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 9 13 15 0 4 84
ร้อยละ 7.20 % 10.40 % 12.00 % 0.00 % 3.20 % 67.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 11 21 19 1 4 112
ร้อยละ 6.55 % 12.50 % 11.31 % 0.60 % 2.38 % 66.67 %

168 : 11 , 21 , 19 , 1 , 4 , 112...6.55 , 12.50 , 11.31 , 0.60 , 2.38 , 66.67 = 56 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net