โรงเรียนบ้านผาเวียง (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 5 1 4 1 0
ร้อยละ 26.67 % 33.33 % 6.67 % 26.67 % 6.67 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 15 15 2 15 1 6
ร้อยละ 27.78 % 27.78 % 3.70 % 27.78 % 1.85 % 11.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 19 20 3 19 2 6
ร้อยละ 27.54 % 28.99 % 4.35 % 27.54 % 2.90 % 8.70 %

69 : 19 , 20 , 3 , 19 , 2 , 6...27.54 , 28.99 , 4.35 , 27.54 , 2.90 , 8.70 = 63 : 91.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30%

Powered By www.thaieducation.net