โรงเรียนบ้านนาวงศ์ (สพป.น่าน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มยุราพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 4 2 2 0 23
ร้อยละ 6.06 % 12.12 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 4 24 2 3 62
ร้อยละ 9.52 % 3.81 % 22.86 % 1.90 % 2.86 % 59.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 28
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 12 10 28 6 3 113
ร้อยละ 6.98 % 5.81 % 16.28 % 3.49 % 1.74 % 65.70 %

138 : 12 , 8 , 26 , 4 , 3 , 85...8.70 , 5.80 , 18.84 , 2.90 , 2.17 , 61.59 = 53 : 38.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30%

Powered By www.thaieducation.net