โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 0 4 0 21
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 6 4 2 6 1 47
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 3.03 % 9.09 % 1.52 % 71.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 10 7 2 10 1 68
ร้อยละ 10.20 % 7.14 % 2.04 % 10.20 % 1.02 % 69.39 %

98 : 10 , 7 , 2 , 10 , 1 , 68...10.20 , 7.14 , 2.04 , 10.20 , 1.02 , 69.39 = 30 : 30.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61%

Powered By www.thaieducation.net