โรงเรียนล่องแพวิทยา (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 8 8 1 0 0 52
ร้อยละ 11.59 % 11.59 % 1.45 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 8 5 2 17 2 210
ร้อยละ 3.28 % 2.05 % 0.82 % 6.97 % 0.82 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
281
จำนวน(คน) 1 0 23 2 4 251
ร้อยละ 0.36 % 0.00 % 8.19 % 0.71 % 1.42 % 89.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 594 คน
จำนวน(คน) 17 13 26 19 6 513
ร้อยละ 2.86 % 2.19 % 4.38 % 3.20 % 1.01 % 86.36 %

313 : 16 , 13 , 3 , 17 , 2 , 262...5.11 , 4.15 , 0.96 , 5.43 , 0.64 , 83.71 = 51 : 16.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 594 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net