โรงเรียนบ้านแม่หาด (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 20
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 88
ร้อยละ 2.15 % 1.08 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 108
ร้อยละ 2.56 % 1.71 % 3.42 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %

117 : 3 , 2 , 4 , 0 , 0 , 108...2.56 , 1.71 , 3.42 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 9 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net