โรงเรียนบ้านนาดอย (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 3
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
12
จำนวน(คน) 3 6 3 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 50.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 2 10 1 0 0 0
ร้อยละ 15.38 % 76.92 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 6 16 4 0 0 3
ร้อยละ 20.69 % 55.17 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 10.34 %

16 : 4 , 6 , 3 , 0 , 0 , 3...25.00 , 37.50 , 18.75 , 0.00 , 0.00 , 18.75 = 13 : 81.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66%

Powered By www.thaieducation.net