โรงเรียนบ้านแม่หลุย (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 2 6 0 0 0 62
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 7 11 2 0 0 163
ร้อยละ 3.83 % 6.01 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 89.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 9 17 2 0 0 225
ร้อยละ 3.56 % 6.72 % 0.79 % 0.00 % 0.00 % 88.93 %

253 : 9 , 17 , 2 , 0 , 0 , 225...3.56 , 6.72 , 0.79 , 0.00 , 0.00 , 88.93 = 28 : 11.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07%

Powered By www.thaieducation.net