โรงเรียนบ้านแม่สวด (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 10
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 8 8 2 8 0 37
ร้อยละ 12.70 % 12.70 % 3.17 % 12.70 % 0.00 % 58.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 2 6 2 0 54
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 13 13 8 13 0 101
ร้อยละ 8.78 % 8.78 % 5.41 % 8.78 % 0.00 % 68.24 %

82 : 11 , 11 , 2 , 11 , 0 , 47...13.41 , 13.41 , 2.44 , 13.41 , 0.00 , 57.32 = 35 : 42.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net