โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 9 1 1 1 13
ร้อยละ 10.71 % 32.14 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 9 11 12 3 4 58
ร้อยละ 9.28 % 11.34 % 12.37 % 3.09 % 4.12 % 59.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 12 20 13 4 5 71
ร้อยละ 9.60 % 16.00 % 10.40 % 3.20 % 4.00 % 56.80 %

125 : 12 , 20 , 13 , 4 , 5 , 71...9.60 , 16.00 , 10.40 , 3.20 , 4.00 , 56.80 = 54 : 43.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20%

Powered By www.thaieducation.net